U2 CD Live // Moshi-Moshi Saitama

U2 Moshi-Moshi Saitama 2006 Vertigo

Note:

Same recording of 2CD "This One Is For Us".