U2 CD Live // The Eye Of The Fly

U2 The Eye Of The Fly Detroit Madison 1992 ZooTV tour

Note:

Same recording of the tape release "The Eye Of The Fly"