3LP Hope, Faith & Vanity Hartford, 05.07.87
2CD Hope, Faith & Vanity Hartford, 05.07.87